Loading…

Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Nederlandse Bachvereniging

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Stichting de Nederlandse Bachvereniging, persoonsgegevens. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Waarom
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

Welke
Zo verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

De Nederlandse Bachvereniging verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Delen van informatie
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist. Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

Veiligheid/vertrouwelijkheid
Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen Privacyreglement
Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten
Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

Wij verzoeken u om ter uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@bachvereniging.nl of via telefoonnummer 030 251 34 13 (op werkdagen van 09.30 tot 12.30 uur).

Stichting de Nederlandse Bachvereniging
Postbus 295
3500 AG Utrecht